Shots & Potions


Amla Shot
₹ 120.00 ₹ 120.00 120.0 INR
Chaga Mushroom Shot
₹ 120.00 ₹ 120.00 120.0 INR
Cinnamon, Honey - Lemon Shot
₹ 120.00 ₹ 120.00 120.0 INR
Ginger Turmeric Shot
₹ 120.00 ₹ 120.00 120.0 INR
Wheatgrass Shot
₹ 120.00 ₹ 120.00 120.0 INR
Chamomile Kombucha
₹ 190.00 ₹ 190.00 190.0 INR
Ginger - Cayanne Kombucha
₹ 190.00 ₹ 190.00 190.0 INR
Lemon Grass Kombucha
₹ 190.00 ₹ 190.00 190.0 INR
Mint Kombucha
₹ 190.00 ₹ 190.00 190.0 INR
Plain Green Tea Kombucha
₹ 190.00 ₹ 190.00 190.0 INR
Roselle Kombucha
₹ 190.00 ₹ 190.00 190.0 INR